ภาพประกอบ

Happy New Year 2019 จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5