ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิกับ กปภ. ผ่านเว็บไซต์ กปภ. https://payment.pwa.co.th/welfare-register/
และสำนักงาน กปภ.ทุกแห่งทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ที่ตั้งหน่วยงาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา
90000

มีปัญหาน้ำประปาไม่ไหลแจ้งสายด่วน 1662