การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 0-7323-0451
โทรสาร 0-7323-2298
E-Mail 5552025@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/BeTong


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ
  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565