การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 0-7461-3167
โทรสาร 0-7461-4217
E-Mail 5552016@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/PhatTaLung


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ
  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565