การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
206 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทรศัพท์ 0-7471-1022
โทรสาร 0-7473-0772
E-Mail 5552022@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/SaTul


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565