การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา
90000

โทรศัพท์	074311245
แฟกซ์	074312440 
55520@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ