การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวณิชย์
ตรงข้ามโรงยิม ม.ราชภัฏสงขลา
ต.เขารูปช้าง 
อ.เมือง 
จ.สงขลา 
90000

โทรศัพท์ 0 74 550693 - 5
โทรสาร 0 7444 3861
5552011@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ