การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่
(ชั้นพิเศษ)
243 ถ. พลพิชัย
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
90110

โทรศัพท์ 	0-7459-8093,
		0-7459-8098,
		0-7459-8101
โทรสาร 	0-7459-8102
E-Mail	5552012@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ