การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
13 ม.1 ถ.ประชาบำรุง
ต.สะเดา
อ.สะเดา
จ.สงขลา
90120

โทรศัพท์ 0-7441-1057
โทรสาร 0 7441 2167
5552013@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ