การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
8/2 หมู่ 1 ถ. นาทวี-ประกอบ
ต.นาทวี
อ.นาทวี
จ.สงขลา
90160

โทรศัพท์  0-7437-1175
โทรสาร  0-7437-1175
5552014@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ