การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด
41 ถนนเทศบาล 12
ต.ระโนด
อ.ระโนด
จ.สงขลา
90140

โทรศัพท์  0-7439-2232
โทรสาร  0-7439-2232
5552015@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ