การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
61 ถ.คณาศัย
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง
จ.พัทลุง
93000

โทรศัพท์  0-7461-3167
โทรสาร  0-7461-4217
5552016@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ