การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน
357/3 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6 ถ.สุขาภิบาล
ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง
93130

โทรศัพท์  0-7469-1165
โทรสาร  0-7469-1165
5552017@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ