การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
158 ถนนท่ากลาง
ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง
จ.ตรัง
92000

โทรศัพท์  0-7521-8216
โทรสาร  0-7521-1326
5552018@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ