การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
812 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
92130

โทรศัพท์  0-7527-1053
โทรสาร  0-7527-1046
5552019@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ