การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว
3 ถ.พิกุลทอง
ต.ย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว
จ.ตรัง
92140

โทรศัพท์  0-7528-2161, 0-7528-1466
โทรสาร  0-7528-2161
5552020@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ