การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
206 หมู่ 2
ต.คลองขุด
อ.เมือง
จ.สตูล
91000

โทรศัพท์  0-7471-1022
โทรสาร  0-7473-0772
5552022@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ