การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์
ต.ยะหา
อ.ยะหา
จ.ยะลา
95120

โทรศัพท์  0-7329-1125
โทรสาร  0-7329-1125
5552024@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ