การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์
ต.เบตง
อ.เบตง
จ.ยะลา
95110

โทรศัพท์  0-7323-0451
โทรสาร  0-7323-2298
5552025@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ