การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
ถ.ท่าเสด็จ
ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี
94110

โทรศัพท์  0-7341-1006
โทรสาร  0 7341 1006
5552026@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ