การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม
ต.ลำภู
อ.เมือง
จ.นราธิวาส
96000

โทรศัพท์  0-7353-2143
โทรสาร  0-7353-2145
5552027@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ