การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ
184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ
ต.รือเสาะ
อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส
96150

โทรศัพท์  0-7357-1189
โทรสาร  0-7357-1189
email: 5552028@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ