การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก
119 ถนนประเวศชลธี
ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
96120

โทรศัพท์  0-7361-1156
โทรสาร  0-7361-5824
email: 5552029@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ