การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู
136 หมู่ 12 บ้านในเมือง
ต.ละงู
อ.ละงู
จ.สตูล
91110

โทรศัพท์  0-7477-3098
โทรสาร  0 7477 3061
5552023@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ