การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

2 ถนนป่าไม้
ต.กันตัง
อ.กันตัง
จ.ตรัง
92110

โทรศัพท์  0-7525-1077
โทรสาร  0 7525 2254
5552021@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ