ที่ตั้งหน่วยงาน กปภ.ข.5

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา
90000

มีปัญหาน้ำประปาไม่ไหลแจ้งสายด่วน 1662