ข้อมูลองค์กร

พื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

จังหวัดสงขลา มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 6 สาขา ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
 3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา
 4. การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี
 5. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด
 6. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา

จังหวัดพัทลุง มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน

จังหวัดตรัง มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 4 สาขา ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
 3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว
 4. การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง

จังหวัดสตูล มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู

จังหวัดปัตตานี มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1 สาขา ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี

จังหวัดยะลา มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา

จังหวัดนราธิวาส มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 3 สาขา ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก
 3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ