ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)

ศปท.กปภ. เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี ๖ ช่องทาง ดังนี้

  สายด่วน ๐ ๒๕๕๑ ๘๐๒๕
  ทางเว็บไซต์ http://anticor.pwa.co.th
  โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๐๒๓
  ตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนหน้า ศปท.กปภ.
  ไปรษณีย์ส่งที่ ศปท.กปภ. การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ชั้น ๒ อาคารประปาวิวัฒน์
  เลขที่ ๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
  ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศปท. กปภ.	
เข้าสู่เว็บไซต์ ศปท.กปภ.

http://anticor.pwa.co.th


กดติดตามข่าวจาก
หน่วยงาน กปภ.
ส่วนกลางและภูมิภาคCall Center ของการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือ pr@pwa.co.th