ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
บทความเผยแพร่ความรู้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วย
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี ๒๕๖๐ http://www.gad.moi.go.th/NSK-60.html
ปี ๒๕๖๑ http://www.gad.moi.go.th/NSK-61.html


ที่ มท 0201.2/ว6737 ลว. 20 พ.ย.61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ใครมีสิทธิ์
๒. ปีหน้าผมจะไปติว
๓. โดนร้อง เพราะไปเผาศพ
๔. ทำบุญค่าไฟฟ้า
๕. นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ


ที่ มท 0201.2/ว6332-6333 ลว. 2 พ.ย.61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ไปสร้างที่อื่นเถอะ
๒. ไปต้องปิดหรอกครับ
๓. เรื่องเกิดจากขยะ
๔. ผมเข้าบ้านไม่ได้
๕. อยากเก็บเรื่องของตัวเอง


ที่ มท 0201.2/ว4498-4499 ลว. 10 ส.ค. 61 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่
๒. ให้ผมไปขายที่ไหน
๓. ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง
๔. เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด
๕. บ้านผมเดือดร้อน


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๒๐๙ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ฉันยังไม่อนุญาต
๒. ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร
๓. อยากรู้ว่ามีกี่คน
๔. ดูอย่างเดียวนะ
๕. ขอมากเกินไปหรือเปล่า


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๒๐๕,๓๒๐๖,๓๐๒๗ ลว.๑๕ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๓๕๙๙ บทความเรื่อง
๑. ช่วยเหลือกันนี่นา
๒. แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน
๓. ถูกพระร้องเรียนคะ
๔. ขอตรวจสอบหน่วยครับ
๕. อย่างนี้ก็มีด้วย


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๑ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ต้องมาแบบโปร่งใส
๒. ไปพิสูจน์กันเอง
๓. ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
๔. ขออนุญาตจริงหรือเปล่า
๕. จัดใหม่แต่แพงกว่า


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๕๖๕, ๐๕๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๑๔๑-๖๑๔๒ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๕๓๘,๕๕๓๙ ลว. ๒๙ ก.ย. ๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๖๙๔, ๔๖๙๕ ลว. ๒๒ ส.ค. ๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ.ข.๕ ที่อยู่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
มีปัญหาน้ำประปาไม่ไหลแจ้งสายด่วน 1662

การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลหน่วยงาน

1.ภารกิจ และหน้าที่ สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ (Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for production) ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country except Bangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา (Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply business.) 2.วิสัยทัศน์ของ กปภ. ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent services) 3.ค่านิยมองค์กร มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน 4.วัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล 5.พันธกิจ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่ ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร 6. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 7. ค่านิยมองค์กร (Values) มุ่ง หมายถึง มุ่งเน้นคุณธรรม : ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร มั่น หมายถึง มั่นใจคุณภาพ : ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ ทำงานเป็นทีม แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อปวงชน หมายถึง เพื่อสุขของปวงชน : ตั้งใจรับฟังลูกค้า สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา มีจิตสาธารณะ 8. โอกาส สามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วกว่าและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เอกชนมาร่วมดำเนินงานกับรัฐ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้น้ำในด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพของน้ำประปามากกว่าน้ำประปาที่ผลิตโดยเอกชนรายย่อย หรือที่ผลิตโดยประปาส่วนท้องถิ่น สามารถแตกแขนงกิจการได้ เช่น ก่อตั้งบริษัทร่วมลงทุนในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด หรือขายส่งน้ำดิบให้อุตสาหกรรม เป็นต้น รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกระจาย อุตสาหกรรมภาคต่างๆ ไปยังส่วนภูมิภาค ทำให้มีความต้องการน้ำประปาสูงขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อการจัดหาน้ำสะอาดไปสู่ภูมิภาค และ พื้นที่ชนบทเพิ่มมากขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดความขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค จึงเพิ่มสูงขึ้น 9. ข้อจำกัด พื้นที่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่กระจัดกระจายและห่างไกลกัน ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน และการลงทุนในการวางท่อและสรรหาแหล่งน้ำ ฐานะการเงินของ กปภ. มีขีดจำกัด ทำให้ขยายงานไม่ได้ตามความต้องการของประชาชน การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้เอกชนเข้ามาดำเนินการในบางกิจกรรม บุคลากรเฉพาะด้าน มีไม่เพียงพอกับการดำเนินงานตามแผน เนื่องจากอัตราค่าจ้างไม่จูงใจ มีระบบค่าตอบแทนต่ำ ปริมาณน้ำสูญเสียในเกณฑ์สูงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนท่อเก่า หรือวางท่อใหม่ในชุมชนจ่ายน้ำเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ในคราวเดียวกัน จำเป็นต้องทยอยเปลี่ยนเพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเดิมน้อยที่สุด กระบวนการลดน้ำสูญเสียจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประปาที่มีท่อเก่าเป็นจำนวนมากหรือมีจำนวนพนักงานไม่พอกับการบำรุงรักษาท่อจ่ายน้ำ อัตราค่าน้ำประปาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุน และยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามปัจจัยแวดล้อมที่แท้จริง การดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคไม่คล่องตัว เนื่องจากมีกฏระเบียบที่ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกับภาคราชการ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมและจัดสรรการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน ทำให้แหล่งน้ำเหล่านั้น มีปริมาณ และคุณภาพด้อยลง รวมทั้งหายากขึ้นในอนาคต ประชาชนขาดความเข้าใจในงานบริการขององค์กรที่มีภารกิจสองด้าน คือ การบริการสังคมที่เน้นความผาสุกของประชาชน กับการบริการเชิงธุรกิจที่ต้องจัดการให้สามารถเลี้ยงตนเอง รวมทั้งขยายกิจการในอนาคต

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 6 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา จังหวัดพัทลุง มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน จังหวัดตรัง มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 4 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง จังหวัดสตูล มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู จังหวัดปัตตานี มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี จังหวัดยะลา มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา จังหวัดนราธิวาส มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 3 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ

คณะผู้บริหาร

ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปา/น้ำประปาไหลอ่อน อ่านเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

มาตรา ๗ | มาตรา ๙

มาตรา 7

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ

 1. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค

มาตรา 7(2) - สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

 1. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค

มาตรา 7(3) - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำ

 1. อยู่ระหว่างดำเนินการ

มาตรา 7(4) - กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
 2. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 [แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแทน]
 3. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 4. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 5. กฎกระทรวงกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559
 6. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. 2526
 7. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการชำระหนี้และค่าเสียหายของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2536
 8. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ. 2524
 9. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528
 10. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
 11. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
 12. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536
 13. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537
 14. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2540
 15. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2541
 16. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543
 17. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2543
 18. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548
 19. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549
 20. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2550
 21. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2551
 22. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2540
 23. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
 24. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
 25. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
 26. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547
 27. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549
 28. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551
 29. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2552
 30. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2553
 31. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการชำระหนี้และค่าเสียหายของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2536
 32. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการชำระหนี้และค่าเสียหายของบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 33. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2554
 34. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2554
 35. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2555
 36. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
 37. ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
 38. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2536 ครั้งที่ 1
 39. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2536 ครั้งที่ 1
 40. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 1
 41. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 1
 42. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 1
 43. ขประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 2
 44. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 1 (นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์, นายเกษม ศรลัมพ์, นางสมบูรณ์ นุกูลกิจ)
 45. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 2 (นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์, นายเกษม ศรลัมพ์, นางสมบูรณ์ นุกูลกิจ)
 46. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 3
 47. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 3 (1. นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์, 2. นายเกษม ศรลัมพ์, 3. นางสมบูรณ์ นุกูลกิจ)
 48. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 1
 49. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 1
 50. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
 51. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
 52. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 53. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 3
 54. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 4

มาตรา 7(5) - ข้อมูล ข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 1. ยังไม่มีประกาศของคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

มาตรา ๗ | มาตรา ๙

มาตรา 9

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ฯลฯ
 2. รายงานผลการดำเนินงานให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ กปภ.
 3. รายงานความก้าวหน้าโครงการตามงบประมาณลงทุน โครงการ งบลงทุนทุกประเภท

มาตรา 9(2) - นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

 1. โครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 2. โครงการ DSM ของ กปภ.
 3. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม กปภ.
 4. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.)

มาตรา 9(3) - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการตามงบประมาณลงทุน

มาตรา 9(4) - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 1. คู่มือการให้บริการประชาชน
 2. คู่มือการใช้งาน PWA 1662 Application
 3. แจ้งเรื่องร้องเรียน

มาตรา 9(5) - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ

 1. สรุปโครงการเอกชนร่วมลงทุนกับการประปาส่วนภูมิภาค ณ เดือน เมษายน 2544

มาตรา 9(6) - สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

 1. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9(7) - มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

 1. โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2557 ของการประปาส่วนภูมิภาค
 2. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) (จำนวน 2 คน)
 3. ขอความเห็นชอบให้การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพเป็นการรักษาพยาบาล (ของการประปาส่วนภูมิภาค)
 4. โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2558 ของการประปาส่วนภูมิภาค
 5. โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี ปี 2558
 6. โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2559 ของการประปาส่วนภูมิภาค
 7. แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์)

มาตรา 9(8) - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 1. ข่าวประกวดราคา
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
 3. โครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 4. รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง-น้ำท่วม

การประปาส่วนภูมิภาค
" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

หน่วยงาน กปภ.ส่วนกลางและภูมิภาค