(คู่มือ WSP หน้าที่ 32)

การตรวจ ผลลัพธ์
ตรวจมาตรการเฝ้าระวัง ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
ตรวจคุณภาพภายใน/ภายนอก มีหลักฐานแสดงประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจของลูกค้า หลักฐานคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน และมีน้ำผลิตเพียงพอต่อความต้องการ
Write comment (0 Comments)

การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำ

(โดย เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2)

 

     การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำ

ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำแต่ละแบบแต่ละรุ่นจะผลิตตาม Design ของตนเอง ผลผลิตจะเป็นไปตาม Design หรือไม่นั้น สิ่งที่ผู้ผลิตปฏิบัติแล้วได้ผลก็คือต้องมีการวัดผลหรือทดสอบด้วยเครื่องมือวัดและเป็นวิธีการที่สากลยอมรับแต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลทางการค้าผู้ผลิตจะทดสอบทุกเครื่องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายบริหารจัดการภายในด้วยเหตุผลดังกล่าว ลูกค้าอาจให้ทำการทดสอบซ้ำต่อหน้า ด้วยวิธีการเดียวกับผู้ผลิตหรือทดสอบภาคสนามหลังจากติดตั้งใช้งาน การทดสอบภาคสนามแม้ว่าผลทดสอบจะไม่เที่ยงตรงแน่นอนมากนัก ก็เป็นวิธีสร้างความมั่นใจให้กับผู้ออกแบบและลูกค้าในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

พนักงานสามารถศึกษาความรู้โดยละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

โดยใช้โปรแกรมในสมุดคำนวน

หรือทดสอบโปรแกรมผ่านหน้าเว็บที่นี่ครับ


Write comment (0 Comments)

5 ปีกับการนำแนวทาง Water Safty Plan มาใช้กับ กปภ.

ที่มา... จาก วารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 หน้า 28

ที่มา... จาก วารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 หน้า 28

Write comment (0 Comments)

กระบวนการผลิตน้ำประปาวัตถุประสงค์
การผลิตน้ำสะอาดและเหมาะสมสำหรับการบริโภค โดยทั่วไปแล้วจะต้องปราศจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและสารพิษ รวมทั้งจะต้องไม่มีรส กลิ่น และสิ่งที่น่ารังเกียจ

menufacture1

Write comment (0 Comments)

วงจร PDCA

แผนการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาดของ กปภ. เพื่อให้ กปภ.เป็นองค์กรที่มีการจัดการระบบผลิตจ่ายน้ำที่เป็นเลิศ จึงได้มีการปรับปรุงทบทวนทฤษฎีการดำเนินการ

003 html ba9a12b19cf19bb1

WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอนของ WHO ร่วมกับ วงจร PDCA หลักการ 5W1H 5ส ISO9001 ฯลฯ

004 html bbf4750dcf4b9631

Write comment (0 Comments)

น้ำประปามีกลิ่นคลอรีนมีอันตรายหรือไม่?

ที่มา จากวารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 หน้า 7

 

Write comment (0 Comments)

ประโยชน์ของการดำเนินการ WSP

ประโยชน์ของการดำเนินการ WSP ภาครัฐ
- ลดภาระและความเสี่ยง ด้านสุขอนามัย ความเจ็บป่วยจากโรคภัยทางน้ำของประชาชน กปภ.
- สามารถจัดการระบบผลิต-จ่าย และการบริการให้เป็นเลิศ
- สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
- ลดภาระ การถูกฟ้องร้องผู้ใช้น้ำ
- ได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอ

Write comment (0 Comments)

แผนการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

Water Safety Plan


          WSP คือแนวทางเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ซึ่งได้ให้ความสำคัญในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน อย่างเข้มงวด และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางดำเนินงานที่เรียกว่า Water Safety Plan : WSP ซึ่งเป็นการจัดทำแผนการจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ด้านความ สะอาดและปลอดภัยของน้ำประปา โดยแผนการดังกล่าวให้ความสำคัญด้านการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นกับแหล่งน้ำดิบตั้งแต่ต้นน้ำกระบวนการผลิตน้ำไปจนน้ำประปาที่ส่งถึงผู้บริโภค โดยเน้นการบริหารจัดการ ความเสี่ยงจะที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน


          1.1 วัตถุประสงค์ ของ Water Safety Plan : WSP เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี โดยกำหนดแผนการควบคุมครอบคลุม ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่การจัดการแหล่งน้ำให้มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด ระบบผลิตต้อง สามารถลดหรือกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันการปนเปื้อนซ้ าในระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดส่งถึงผู้บริโภค

          1.2 วิธีในการดำเนินการ Water Safety Plan : WSP เน้นการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ ตั้งแต่แหล่งน้ำ จากต้นน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ มีมาตรการ ในการควบคุมให้สามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำ รวมถึงการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ มาตรการเหล่านั้น 1.3 ประโยชน์จากการดำเนินการ Water Safety Plan : WSP พบว่าผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนล้วน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น อาทิเช่น ผู้ใช้น้ำ ได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอ  กปภ. สามารถจัดการระบบผลิตจ่ายน้ำและการให้บริการเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่นในการ ให้บริการน้ำประปา ลดภาระและความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ รัฐบาล/ประเทศ/สังคม ลดภาระและความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัย การเจ็บป่วยจากโรคภัยทางน้ำ 

          Water Safety Plan : WSP มีการดำเนินการในประเทศต่างๆทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาคเอเชียมีการ ดำเนินการในประเทศญี่ปุุน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทยมี การเริ่มดำเนินการในการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า การดำเนินการที่มีอยู่ใน กปภ. เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมระบบผลิตน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ โครงการน้ำประปาดื่มได้ โครงการประปาดีเด่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน SEPA ฯลฯ รวมความแล้ว ล้วนเป็นไปตามรูปแบบของ Water Safety Plan : WSP ทั้งสิ้น เพียงแต่จะต้องมีการบูรณาการให้เป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องกัน ให้ สามารถตรวจสอบได้

Write comment (0 Comments)