แผนการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

Water Safety Plan


          WSP คือแนวทางเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ซึ่งได้ให้ความสำคัญในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน อย่างเข้มงวด และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางดำเนินงานที่เรียกว่า Water Safety Plan : WSP ซึ่งเป็นการจัดทำแผนการจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ด้านความ สะอาดและปลอดภัยของน้ำประปา โดยแผนการดังกล่าวให้ความสำคัญด้านการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นกับแหล่งน้ำดิบตั้งแต่ต้นน้ำกระบวนการผลิตน้ำไปจนน้ำประปาที่ส่งถึงผู้บริโภค โดยเน้นการบริหารจัดการ ความเสี่ยงจะที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน


          1.1 วัตถุประสงค์ ของ Water Safety Plan : WSP เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี โดยกำหนดแผนการควบคุมครอบคลุม ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่การจัดการแหล่งน้ำให้มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด ระบบผลิตต้อง สามารถลดหรือกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันการปนเปื้อนซ้ าในระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดส่งถึงผู้บริโภค

          1.2 วิธีในการดำเนินการ Water Safety Plan : WSP เน้นการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ ตั้งแต่แหล่งน้ำ จากต้นน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ มีมาตรการ ในการควบคุมให้สามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำ รวมถึงการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ มาตรการเหล่านั้น 1.3 ประโยชน์จากการดำเนินการ Water Safety Plan : WSP พบว่าผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนล้วน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น อาทิเช่น ผู้ใช้น้ำ ได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอ  กปภ. สามารถจัดการระบบผลิตจ่ายน้ำและการให้บริการเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่นในการ ให้บริการน้ำประปา ลดภาระและความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ รัฐบาล/ประเทศ/สังคม ลดภาระและความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัย การเจ็บป่วยจากโรคภัยทางน้ำ 

          Water Safety Plan : WSP มีการดำเนินการในประเทศต่างๆทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาคเอเชียมีการ ดำเนินการในประเทศญี่ปุุน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทยมี การเริ่มดำเนินการในการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า การดำเนินการที่มีอยู่ใน กปภ. เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมระบบผลิตน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ โครงการน้ำประปาดื่มได้ โครงการประปาดีเด่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน SEPA ฯลฯ รวมความแล้ว ล้วนเป็นไปตามรูปแบบของ Water Safety Plan : WSP ทั้งสิ้น เพียงแต่จะต้องมีการบูรณาการให้เป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องกัน ให้ สามารถตรวจสอบได้