ประโยชน์ของการดำเนินการ WSP

ประโยชน์ของการดำเนินการ WSP ภาครัฐ
- ลดภาระและความเสี่ยง ด้านสุขอนามัย ความเจ็บป่วยจากโรคภัยทางน้ำของประชาชน กปภ.
- สามารถจัดการระบบผลิต-จ่าย และการบริการให้เป็นเลิศ
- สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
- ลดภาระ การถูกฟ้องร้องผู้ใช้น้ำ
- ได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอ