วงจร PDCA

แผนการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาดของ กปภ. เพื่อให้ กปภ.เป็นองค์กรที่มีการจัดการระบบผลิตจ่ายน้ำที่เป็นเลิศ จึงได้มีการปรับปรุงทบทวนทฤษฎีการดำเนินการ

003 html ba9a12b19cf19bb1

WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอนของ WHO ร่วมกับ วงจร PDCA หลักการ 5W1H 5ส ISO9001 ฯลฯ

004 html bbf4750dcf4b9631