(คู่มือ WSP หน้าที่ 32)

การตรวจ ผลลัพธ์
ตรวจมาตรการเฝ้าระวัง ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
ตรวจคุณภาพภายใน/ภายนอก มีหลักฐานแสดงประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจของลูกค้า หลักฐานคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน และมีน้ำผลิตเพียงพอต่อความต้องการ