น้ำประปามีกลิ่นคลอรีนมีอันตรายหรือไม่?

ที่มา จากวารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 หน้า 7