การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ. พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 598 093, 074 598 098, 074 598 101
โทรสาร 074 598 102
E-Mail 5552012@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/HatYai


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565