ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
บทความเผยแพร่ความรู้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วย
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี ๒๕๖๐ http://www.gad.moi.go.th/NSK-60.html
ปี ๒๕๖๑ http://www.gad.moi.go.th/NSK-61.html


ที่ มท 0201.2/ว6737 ลว. 20 พ.ย.61
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ใครมีสิทธิ์
๒. ปีหน้าผมจะไปติว
๓. โดนร้อง เพราะไปเผาศพ
๔. ทำบุญค่าไฟฟ้า
๕. นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ


ที่ มท 0201.2/ว6332-6333 ลว. 2 พ.ย.61
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ไปสร้างที่อื่นเถอะ
๒. ไปต้องปิดหรอกครับ
๓. เรื่องเกิดจากขยะ
๔. ผมเข้าบ้านไม่ได้
๕. อยากเก็บเรื่องของตัวเอง


ที่ มท 0201.2/ว4498-4499 ลว. 10 ส.ค. 61
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่
๒. ให้ผมไปขายที่ไหน
๓. ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง
๔. เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด
๕. บ้านผมเดือดร้อน


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๒๐๙ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ฉันยังไม่อนุญาต
๒. ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร
๓. อยากรู้ว่ามีกี่คน
๔. ดูอย่างเดียวนะ
๕. ขอมากเกินไปหรือเปล่า


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๒๐๕,๓๒๐๖,๓๐๒๗ ลว.๑๕ มิ.ย. ๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๓๕๙๙ บทความเรื่อง
๑. ช่วยเหลือกันนี่นา
๒. แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน
๓. ถูกพระร้องเรียนคะ
๔. ขอตรวจสอบหน่วยครับ
๕. อย่างนี้ก็มีด้วย


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๑ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บทความเรื่อง
๑. ต้องมาแบบโปร่งใส
๒. ไปพิสูจน์กันเอง
๓. ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
๔. ขออนุญาตจริงหรือเปล่า
๕. จัดใหม่แต่แพงกว่า


ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๕๖๕, ๐๕๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๑๔๑-๖๑๔๒ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๕๓๘,๕๕๓๙ ลว. ๒๙ ก.ย. ๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๖๙๔, ๔๖๙๕ ลว. ๒๒ ส.ค. ๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ.ข.๕ ที่อยู่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
มีปัญหาน้ำประปาไม่ไหลแจ้งสายด่วน 1662

การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลหน่วยงาน

1.ภารกิจ และหน้าที่ สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ (Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for production) ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country except Bangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา (Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply business.) 2.วิสัยทัศน์ของ กปภ. ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent services) 3.ค่านิยมองค์กร มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน 4.วัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล 5.พันธกิจ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่ ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร 6. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 7. ค่านิยมองค์กร (Values) มุ่ง หมายถึง มุ่งเน้นคุณธรรม : ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร มั่น หมายถึง มั่นใจคุณภาพ : ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ ทำงานเป็นทีม แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อปวงชน หมายถึง เพื่อสุขของปวงชน : ตั้งใจรับฟังลูกค้า สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา มีจิตสาธารณะ 8. โอกาส สามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วกว่าและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เอกชนมาร่วมดำเนินงานกับรัฐ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้น้ำในด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพของน้ำประปามากกว่าน้ำประปาที่ผลิตโดยเอกชนรายย่อย หรือที่ผลิตโดยประปาส่วนท้องถิ่น สามารถแตกแขนงกิจการได้ เช่น ก่อตั้งบริษัทร่วมลงทุนในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด หรือขายส่งน้ำดิบให้อุตสาหกรรม เป็นต้น รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกระจาย อุตสาหกรรมภาคต่างๆ ไปยังส่วนภูมิภาค ทำให้มีความต้องการน้ำประปาสูงขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อการจัดหาน้ำสะอาดไปสู่ภูมิภาค และ พื้นที่ชนบทเพิ่มมากขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดความขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค จึงเพิ่มสูงขึ้น 9. ข้อจำกัด พื้นที่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่กระจัดกระจายและห่างไกลกัน ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน และการลงทุนในการวางท่อและสรรหาแหล่งน้ำ ฐานะการเงินของ กปภ. มีขีดจำกัด ทำให้ขยายงานไม่ได้ตามความต้องการของประชาชน การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้เอกชนเข้ามาดำเนินการในบางกิจกรรม บุคลากรเฉพาะด้าน มีไม่เพียงพอกับการดำเนินงานตามแผน เนื่องจากอัตราค่าจ้างไม่จูงใจ มีระบบค่าตอบแทนต่ำ ปริมาณน้ำสูญเสียในเกณฑ์สูงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนท่อเก่า หรือวางท่อใหม่ในชุมชนจ่ายน้ำเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ในคราวเดียวกัน จำเป็นต้องทยอยเปลี่ยนเพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเดิมน้อยที่สุด กระบวนการลดน้ำสูญเสียจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประปาที่มีท่อเก่าเป็นจำนวนมากหรือมีจำนวนพนักงานไม่พอกับการบำรุงรักษาท่อจ่ายน้ำ อัตราค่าน้ำประปาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุน และยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามปัจจัยแวดล้อมที่แท้จริง การดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคไม่คล่องตัว เนื่องจากมีกฏระเบียบที่ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกับภาคราชการ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมและจัดสรรการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน ทำให้แหล่งน้ำเหล่านั้น มีปริมาณ และคุณภาพด้อยลง รวมทั้งหายากขึ้นในอนาคต ประชาชนขาดความเข้าใจในงานบริการขององค์กรที่มีภารกิจสองด้าน คือ การบริการสังคมที่เน้นความผาสุกของประชาชน กับการบริการเชิงธุรกิจที่ต้องจัดการให้สามารถเลี้ยงตนเอง รวมทั้งขยายกิจการในอนาคต

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 6 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา จังหวัดพัทลุง มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน จังหวัดตรัง มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 4 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง จังหวัดสตูล มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู จังหวัดปัตตานี มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี จังหวัดยะลา มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 2 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา จังหวัดนราธิวาส มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 3 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ

คณะผู้บริหาร

ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปา/น้ำประปาไหลอ่อน อ่านเพิ่ม


ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

มาตรา ๗ | มาตรา ๙

มาตรา 7

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ

มาตรา 7(2) - สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

มาตรา 7(3) - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำ

มาตรา 7(4) - กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7(5) - ข้อมูล ข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด


ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

มาตรา ๗ | มาตรา ๙

มาตรา 9

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

มาตรา 9(2) - นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

มาตรา 9(3) - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

มาตรา 9(4) - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

มาตรา 9(5) - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ

มาตรา 9(6) - สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

มาตรา 9(7) - มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

มาตรา 9(8) - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดการประปาส่วนภูมิภาค
" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

หน่วยงาน และ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.5