หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

คณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5


รูปผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นายอัษฎา ชูสิน

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245

รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245ผู้อำนวยการกอง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5รูปผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายคัมภีร์ ปานผดุง

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245

รูปผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอุษณีย์ หนูเกื้อ

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245

รูปผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

นางสาวกฤติกา เฟื่องกำลูน

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245

รูปผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245

รูปผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นางสาวกฤติกา ธรรมสโร

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245

รูปผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

นายสมภพ เลิศคณาวนิชกุล

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-1245ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด
รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

นายสมชาย กุลธนาณัฐ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7455-0693-4

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7459-8093

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา

นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7441-1057

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี

นายประสิทธิ์ จันทภาโส

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7437-1175

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด

นายกิตติ โบว์พัฒนากุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7439-2232

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

นายสัญญา ขั้วแก้ว

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7484-0624

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน

นายสมชาย บุญส่ง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7469-1165

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

นายบัญญัติ จุลรอด

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7521-8216

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

นายพิชัย เวชรังษี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7527-1053

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว

นายปราโมทย์ แสงจันทร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7528-1466

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

นางกัญญา กันตะปีติ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7525-1077

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา

นายธวัฒน์ ลุ่งกี่

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7329-1125

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

นายศักรินทร์ ถนอมพร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7323-0451

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี

นายคมสิทธิ์ บริบูรณ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7341-1006

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส

นายอารีดีน ปากบารา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7353-2143

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ

นายภิเษก เบญยาลี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7357-1189

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก

นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7361-1156

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู

นายชูศักดิ์ โอทาริก

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7353-2143

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

นายเปรมปีติ กันตะปีติ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7525-1077

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา

นายพงศ์ศักดิ์ สุดอ่อน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7454-1091ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

นายวุฒิพงษ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7455-0693-4

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

นายอดิศักดิ์ ทิพรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7459-8093


ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เลื่อนขึ้นข้างบน