ประกาศ/นโยบาย/เจตจำนง การบริหารงาน


  • นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
  • นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
  • ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เรื่อง การให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  • ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
  • ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ