การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก
119 ถนนประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ 0-7361-1156
โทรสาร 0-7361-5824
email: 5552029@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/SuNgaiKoLok


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ





  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565